0894 469 227
Вашата количка е празна !

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Геми 2015” ЕООД, наричано по-долу "Crazy Kids”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.crazy-kids.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Геми 2015” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203345815, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. П. Р. Славейков 55, имейл адрес: info@crazy-kids.bg, телефон: 0894 469 227.

„Геми 2015” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 426461
    
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.crazy-kids.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://www.crazy-kids.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Crazy Kids” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Crazy Kids”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „Crazy Kids”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Crazy Kids договор. Такива данни са 3 имена, възраст, имейл, телефон и адрес.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяна от „Crazy Kids” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. На сайта http://www.crazy-kids.bg Потребителите имат възможност да сключват договор за, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Crazy Kids” стоки.

ПОРЪЧКА

Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Crazy Kids”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Crazy Kids”.
(2) При липса на наличност от дадена стока „Crazy Kids“ си запазва правото да откаже поръчката.
(3) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Crazy Kids”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
(6) Crazy kids не се ангажира да запазва наличности от продукти с бъдеща или отложена дата на доставка.
(7) В случай, че Потребителят иска да му бъде издадена фактура, е нужно да заяви желанието си пред Crazy Kids, като изпрати на и-мейл адрес: info@crazy-kids.bg номер на поръчка, към която да бъде издадена фактура заедно с необходимите данни.

Чл. 4. (1) “Crazy Kids” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
(2) “Crazy Kids” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1.    е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2.    е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Crazy Kids”;
3.    са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Crazy Kids”.

ЦЕНИ

Чл. 5. (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „Crazy Kids” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 6. „Crazy Kids” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 7. (1) „Crazy Kids” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Crazy Kids”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 9. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.crazy-kids.bg е възможно плащане при доставка, банков превод, кредитна или дебитна карта и PayPal.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане при доставка, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 10.  Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 11. „Crazy Kids” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Crazy Kids”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Crazy Kids” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „Crazy Kids“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора - Формуляр за отказ
(4) За упражняване правото на отказ „Crazy Kids“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Crazy Kids“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(4.1) Crazy kids не носи отговорност в случай, че Потребителя не желае да упражни правото си на отказ от договора по посочения в т.4. метод. В случай на отказ от страна на Потребителя да уведоми Crazy Kids за решението си, Crazy Kids има право да откаже изпълнението на следваща поръчка или да поиска предварително плащане на сумата по банков път.
(4.2) Crazy Kids запазва правото си за отказ на изпълнение на поръчка направена от Потребител, който нееднократно и умишлено повече от веднъж отказва да вземе пратката си, не попълва Формуляр за отказ от договора и не информира по никакъв начин Crazy Kids за решението си. В тези и други случаи на нелоялни практики от страна на Потребителя Crazy Kids запазва правото си да изисква предварително плащане на направените поръчки по банков път.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Crazy Kids” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5.1) При замяна потребителят заплаща куриерските услуги и в двете посоки за своя сметка!

(5.2) При връщане потребителят заплаща куриерската услуга за своя сметка!
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. „Crazy Kids” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път. Сумата се възстановява в 14 дневен срок по предоставената от потребителя банкова сметка.
(7) „Crazy Kids“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „Crazy Kids” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „Crazy Kids“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Crazy Kids“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 13.  (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1.    за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2.    за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3.    за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

Чл. 14 (1) „Crazy Kids” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път. Сумата се възстановява в 14 дневен срок по предоставената от потребителя банкова сметка.
(2) Crazy kids възстановява суми за върнати стоки от Потребителя само и единствено по банков път. Crazy kids не възстановява суми с наложен платеж или други методи.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) „Crazy Kids” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
(3) „Crazy Kids” не носи отговорност за разлика в размера до 2 см.
(4) „Crazy Kids” не носи отговорност за естественото износване на стоките.

Чл. 16.  Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 18.  (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Crazy Kids“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Crazy Kids“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Crazy Kids“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Потребителят се задължава да изпрати стоките, които желае да върне или замени към ГЕМИ 2015 ЕООД на посочените адреси:

Офис Еконт - гр. Плевен, ул.Сан Стефано 31
Офис Спиди - гр. Плевен, ул Коста Хаджипакев 13

Чл. 20.  (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако “Crazy Kids“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 21.  (1) „Crazy Kids“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „Crazy Kids“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 22. (1) „Crazy Kids“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства

Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(5) Потребителят няма право да предявява рекламации за замяна и възстановяване на заплатената сума за козметични продукти, бельо, чорапогащници и чорапи.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 24.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Crazy Kids” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Crazy Kids” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Crazy Kids”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Crazy Kids”, „Crazy Kids” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Crazy Kids”.

Чл. 25. (1) „Crazy Kids” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „Crazy Kids” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Crazy Kids” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26.  „Crazy Kids” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 27. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Crazy Kids” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 28. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 30. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) „Crazy Kids” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Crazy Kids” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://www.crazy-kids.bg.
Преди изпращане на поръчаната стока, „Crazy Kids” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Съгласно промените в правилата и условията на доставка на куриерските компании Speedy и Еконт, бихме искали да ви информираме, че прекратяват уведомяването с SMS известие. За улеснение на нашите клиенти, ще прилагаме товарителницата (за проследяване на пратката) в имейла, потвърждаващ изпращането на поръчката. Непотърсена в 7 дни пратка, се връща обратно към подателя без известяване. Разчитаме на коректността на нашите клиенти да взимат поръчката си в срок.

Crazy Kids не извършва доставки извън територията на България. Ако потребителят иска да поръча стока до друга държава, той трябва сам да организира доставката на стоката и да поеме всички разноски за доставка.

Безплатна доставка при плащане с карта

Доставката е за сметка на „Crazy Kids” за всички поръчки с избран начин на плащане различен от "Плащане при доставка".

Доставка до офис на куриер

- Ако изберете да платите поръчка си при доставка, то цената е 4,90 лв.
- Ако изберете да платите поръчката си с карта, то цената за доставка е БЕЗПЛАТНА.

Доставка до адрес

- Ако изберете да платите поръчка си при доставка, то цената е 5,90 лв.
- Ако изберете да платите поръчката си с карта, то цената за доставка е БЕЗПЛАТНА.

Crazy Kids си запазва правото да променя условията по доставка в периоди на промоции и намаления. Crazy-Kids не се задължава да уведомява предварително клиентите за това.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

„Crazy Kids“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
 
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Crazy Kids” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Поръчки направени след 15 ч. и в празнични или почивни дни, се обработват в първия работен ден*.
* При плащане с карта поръчката се изпълнява и изпраща след постъпване на средствата по сметка на Геми 2015 ЕООД. Обработката на банковите плащания отнема от 1 до 3 дни. Възможно е забавяне в зависимост от работното време на банковите институции и обработка на информацията от тяхна страна.
Всички поръчки направени в събота (или непълни работни дни) до 12:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.
Всички поръчки се изпращат като експресни. Срокът за доставка на стоката е в рамките на 1-4 дни на територията на страната (в зависимост от официалните почивни дни).

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.
Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„Crazy Kids” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„Crazy Kids” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.crazy-kids.bg и на IP адреса на Потребителя.
„Crazy Kids” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва 3 имена, възраст, имейл, телефон и адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Crazy Kids”.
На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

„Crazy Kids” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Crazy Kids” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“Crazy Kids” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Crazy Kids”, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „Crazy Kids” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “Crazy Kids” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Crazy Kids” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Crazy Kids” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Crazy Kids”.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Crazy Kids” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Електронен бюлетин и промо кодове

С абонирането си за нашия Електронен бюлетин ще бъдете винаги в крак с най-новите продукти, налични на сайта, с най-изгодните оферти и специални промоции. Всеки абониран получава еднократен индивидуален промо код , след като потвърди своя абонамент на посочения от него имейл. Промокодът важи за избрани марки: Mayoral, Calvin Klein,   Abel and Lula, Karl Lagerfeld, DKNYAngel’s face, Boboli, Tuc tuc, Molo, BillieblushNath Kids, Contrast, Minoti, BabalunoKikka boo, Skip hop, Pixie crew, Teifoc, Eitech, Jamiks, Igor, Doudou et Compagnie,   Histoire d Ours,   Babybol, Pulse, Orange Toys, Samsonite, Scoot and Ride, GUESS kids, Treapi & Baby A. , Barbaras, BixieJamiks Trestelle , LUDI , Globber, Classic World, Educational Insights, Learning Resources, Mesuca, Hugo. Обикновено получавате потвърждение в рамките на час, но е възможно да има забавяне по технически, независещи от нас причини. Също така, е възможно и-мейлът ви да не е в папка „Входящи/Inbox” на пощенската Ви кутия, a да попадне автоматично в папка „Спам” или папка „Промоции/Promotions” /ако използвате gmail.com/. Проверете и тях, ако не откривате и-мейл от нас.
 

Промокодът не важи за продукти с марка Herlitz. Има срок за ползване от един месец след датата на получаване. Не може да се прилага върху намалени продукти и продукти в промоция. Не може да бъде комбиниран с други промо кодове.

Посоченият от Вас и-мейл трябва да бъде валиден и да имате достъп до него, за да потвърдите абонамента си и да можете да получите промокода. Изписвайте и-мейл адреса си коректно, без интервали и забранени специални символи. Възможно е да има известно техническо забавяне при получаване на промо кода в рамките на поне час.

Абонаментът Ви за Електронен бюлетин е различен от Регистрацията Ви (виж по-горе) в www.crazy-kids.bg. Всеки може да се възползва от двете услуги както поотделно, така и в комбинация.

С абонирането си давате доброволно съгласие за получаване на и-мейл съобщения, като по всяко време можете да се откажете/отпишете от Бюлетина. www.crazy-kids.bg не носи отговорност за грешно изписани и-мейли и такива, до които нямате достъп.

Другият промокод за -5% отстъпка, който ви предоставяме чрез изскачащ прозорец на сайта, също важи за всички ненамалени продукти.

  • Борика
  • Visa
  • MasterCard
  • Maestro
  • ePay.bg
  • PaySera
  • Paypal
RadpidSSL и GeoTrust
ЕКСПРЕСНА
ДОСТАВКА
ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА от Crazy Kids
go top